HD går emot staten i skattefrågan

I Sverige har vi i många år tillämpat ett system med dubbelbestraffning för personer som på olika sätt har förfarit mindre korrekt med skatteuppgifter. Som ”skattefifflare” har man inte bara kunnat bli tvungen att betala ett minst sagt saftigt skattetillägg (40 procent extra på intäkterna, i tillägg till den vanliga skatten), utan också riskerat att hamna i domstol för diverse brott (felaktig skatteuppgift, försvårande av skattekontroll, skattebrott, etc.). Denna dubbelbestraffning är ett flagrant brott mot både Europakonventionen (som Sverige är signatär till) och EU:s rättighetsstadga. Dessa två dokument stipulerar att man inte kan ställas till svars och dömas för samma brott i två olika förfaranden. Solklart kanske, men inte i Sverige.

Staten och Skatteverket har av naturliga skäl hittills varit ganska ljumt inställda till förändringar, men efter Högsta Domstolens prövning den 11 juni 2013 står det nu klart att Skatteverket måste rätta sig i ledet. Det är nu inte längre möjligt för Skatteverket att både ta ut skattetillägg och skicka vidare ett ärende om skattebrott till prövning i domstol. Ne bis in idem-principen gäller numera även i svensk skattelagstiftning.

I sitt beslut grundade HD sitt resonemang på resultaten av en dom i EG-domstolen som handlade om mervärdesskatt. Här fanns svart på vitt om vad som gäller dubbla förfaranden (de är absolut förbjudna enligt EG-domstolen!) och frågan om det svenska förfarandet kunde därmed avgöras ganska snabbt, dessutom enhälligt i plenum. Domstolens praxis har därmed ändrats som i ett trollslag. Följderna av detta för alla som hittills blivit bestraffade två gånger blir väldigt svåra att avgöra. Ett antal resningar är att vänta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *